تصاویر بی طرف نیستند!

طراحی وبسایت شرکت مهندسی نرم افزار مهدیار سافت(مهدیار احمدی – محمد حسین مهدوی)

بازنمایی...

بازنمایی به معنی نشان دادن واقعیت به شکل و زاویه دید خاص است ، که خیلی از رسانه ها ا این روش در جهت منافع خود استفاده میکنند.

رسانه با استفاده از بازنمایی

تلاش میکند تفسیر و تحلیل خود را از واقعیت مورد نظر به طور آشکار و پنهان به ذهن مخاطبان خود

ارسال کند طوری که او احساس تفاوتی بین این دو نکند.

برای مثال:فیلم محمّد رسول الله )صلیّ الله علیه و آله( در

عین خیال انگیز بودن بخشی از واقعیت های زندگی پیامبر را نشان می دهد.

هنر مخاطب فعّال این است که با هوشمندی و نقّادی، تفاوت میان واقعیت و های رسانه ای را کشف کند.

راهپیمایی اربعین:

هم زمان با برگزاری پیاده روی بزرگ اربعین، مراسمی که بزرگ ترین اجتماع
انسانی جهان نام گذاری شده است؛ در ابتدا بسیاری از رسانه های خارجی از بازتاب دادن این رویداد
بزرگ خودداری کردند اما… 

پس از گذشت چند سال به دلیل ابعاد عظیم این حماسه معنوی، به ناچار

از سانسور این گردهمایی بزرگ اربعین دست برداشتند اما سعی می کنند با بازنمایی )پررنگ نمودن برخی مسائل حاشیه ای(،
این مراسم باشکوه را زیر سؤال ببرند.

در واقع آنها راهبرد استراتژی خود را تغییر نداده اند، بلکه
با تغییر روش همچنان سعی در کوچک سازی و کم ارزش نشان دادن بزرگ ترین تجمع مذهبی
جهان را دارند.

خارجی باش تا خوشبخت باشی!!!

اگر کتاب های معروف مربوط به یادگیری زبان انگلیسی را مطالعه کنید میبینید که اوّلین و عمیق ترین تأثیری که این گونه

تولیدات در ضمیر ناخودآگاه مخاطبان خود دارند، این است کهانگلیس یزبانان عموما افرادی شاد،

خوشبخت و کاملاً در رفاه اند. شخصیت های متون ای نگونه رسانه ها، بیشتر اوقات در حال سرگرمی ،

تفریح و استراحت هستند و البتّه در موقع کار نیز جدّی، منظّم، قانو نمدار و کاملاً موفّق.

 

اما نکته اش این است که…..

این بازنمایی با واقعیت فاصله دارد..

یعنی اینکه هرکس انگلیسی صحبت کند یا در کشوری
انگلیسی زبان زندگی کند، بلافاصله دلش از غصه خالی می شود، افسانه ای بیش نیست.

جمع بندی نهایی

ما در طول شبانه روز اخبار مختلفی از رسانه های مختلف میشنویم ، اما همان طور که قبلا به آن پرداختیم هنر ما در مقابل با این اخبار آمیخته به بازنمایی این است که با دیدی نقادانه به موضوع نگاه کنیم و هر مطلب بی اساسی را نپذیریم.

باتشکر از توجه شما

4.5/5
0
بازدید تا الان

کاری از شرکت مهندسی نرم افزار مهدیار سافت با همکاری جمعی از دوستان آقایان: انتظامی سلیان سلطانی